Beleid & Regelgeving

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is een werkarm van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer (RGB) en geeft ondermeer adviezen aan de Minister van RGB met betrekking tot het te voeren beleid zowel nationaal als internationaal. Daarnaast speelt de SBB een belangrijke rol bij de uitvoering van het bosbeleid welke uitgestippeld is door het Ministerie van RGB.

Het Nationaal Bosbeleid

Zo heeft de SBB in het jaar 2003 in een participatief overleg met alle Stakeholders in de bossector, het Nationaal Bosbeleid van Suriname geformuleerd. Het Nationaal Bosbeleid is een op participatieve wijze – met inbreng en participatie van vele belanghebbenden in ons land – tot stand gekomen. Dit beleid is in het belang van de ontwikkeling van de bosbouwsector geformuleerd. Dit belangrijke document is voor SRD 12,50 verkrijgbaar aan de kassa van het hoofdkantoor van de SBB.

Voorts is het Nationaal Bosbeleid in 2009 tevens in een participatief proces met alle stakeholders uitgewerkt in een Interim Strategisch Actie Plan 2009 – 2013.

Wet Bosbeheer

Het duurzaam beheer van onze bossen wordt o.a. bevorderd door toepassing van de in de Wet Bosbeheer (Forest Management Act) en andere relevante wet en regelgeving daarvoor gegeven richtlijnen.

De SBB heeft verder een belangrijke bijdrage geleverd in de internationale discussies en onderhandelingen om duurzaam bosbeheer te bewerkstelligen (United Nation Forum on Forests (UNFF) in de wereld en om het belang van de tropische bossen te benadrukken in het tegengaan van klimaatsverandering. Hierbij heeft Suriname bijgedragen aan de internationale discussies om mogelijkheden te gaan zoeken zodat internationaal compensatie bewerkstelligd kan worden voor het behoud en het duurzaam beheer van tropische bossen.