Grondhuur & Erfpacht

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is een werkarm van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer (RGB) en geeft ondermeer adviezen aan de Minister van RGB met betrekking tot het te voeren beleid zowel nationaal als internationaal. Daarnaast speelt de SBB een belangrijke rol bij de uitvoering van het bosbeleid welke uitgestippeld is door het Ministerie van RGB.

IN TE DIENEN DOCUMENTEN:

 • een begeleidend schrijven gericht aan de Algemeen Directeur van de SBB waarop toestemming wordt gevraagd om te mogen beschikken over het aanwezige hout en waarin er eventueel wordt aangegeven wie er gemachtigd is om namens de grondhuurder c.q. erfpachter handelingen te plegen of documenten te ondertekenen met betrekking tot de houtkapactiviteiten op het betreffende terrein en/of waar er eventueel wordt aangegeven aan wie er toestemming is verleend om houtkapactiviteiten te ontplooien op het betreffende terrein
 • een ingevuld registratie formulier B
 • een kopie van de beschikking
 • een recent hypothecair uittreksel (< 1 maand) aangevende: grondhuurder c.q. erfpachter met een verwijzing naar een uitmetingskaart
 • een uitmetingskaart vervaardigd door een beëdigde landmeter
 • een gelegaliseerde volmacht van een persoon of bestuur in het geval van erfgenamen (zogenaamde boedel)
 • een uitreksel van het Openbaar Stichtingenregister indien het gaat om een stichting

PROCEDURE

1. De in het veld door een beëdigde landmeter uitgezette en gemarkeerde grenslijnen van het betreffende terrein worden door de boswachter opgenomen met een GPS (Global Positioning System). 2. Na screening van de ingediende documenten en verificatie van de met de GPS opgenomen grenslijnen op het veld wordt door de SBB een toestemmingsbrief gestuurd naar de betreffende grondhuurder c.q. erfpachter om een aanvang te mogen maken met de houtkapactiviteiten. In de brief wordt ook het nummer vermeld waaronder het betreffende terrein bij de SBB bekend zal staan (vb. G058).

REGISTRATIE VAN HOUT

De registratie van het hout dat van het betreffende terrein zal afgevoerd worden dient te geschieden conform de bepalingen van de Wet Bosbeheer en de richtlijnen van de SBB, namelijk:
 • Alle boomstammen of stamdelen, waarvoor retributie verschuldigd is, moeten bijgehouden worden in een kapregister en voorzien worden van een label.
 • Pas nadat het kapregister door de SBB is gecontroleerd en goedgekeurd en de verschuldigde retributie is betaald mag het hout afgevoerd worden.
 • De uit de gevelde boom verkregen stam of stamdeel moet op één van de kopeinden voorzien worden van een boomnummer, waarbij het boomnummer uniek is voor het betreffende terrein.
 • De stronk van elke gevelde boom moet duidelijk voorzien worden van het bovengenoemde boomnummer.
 • Het afgevoerde hout moet gedekt zijn door een vervoerbiljet.