Richtlijnen Houtkap

In Suriname zijn er, op basis van de Wet Bosbeheer en uitvoeringsbesluiten, nieuwe voorschriften en richtlijnen voor bosbeheer en houtoogst vastgesteld, die ertoe moeten leiden dat de houtexploitatie voldoet aan de vereisten van duurzaam bosbeheer. Ongeplande exploitatie leidt tot slechte coördinatie van de boswerkzaamheden en tot onnodige schade aan het overblijvende bos, terwijl geplande exploitatie volgens een exploitatieplan en jaarkapplan tot verhoging van de efficiëntie en verlaging van de kosten van voornamelijk velling, uitsleep, wegtransport en wegaanleg leidt. Houtexploitatie op basis van een exploitatieplan en jaarkapplan wordt intensief beheer genoemd.

Extensief Beheer

Indien houtkap-activiteiten, op gemeenschapsbossen of houtkap-vergunningen (afgekort HKV) t.b.v. van in dorpen wonende en tevens in stamverband levende bewoners, kleinschalig zijn en voor een korte periode is het mogelijk om de houtkap-activiteiten uit te voeren volgens de procedures van het extensief beheer. Extensief beheer is een beheer waarbij de houtkap activiteiten gebeuren volgens een vereenvoudigd exploitatieplan en kapplan.

Ook op kortlopende concessies (< 5000 ha) kunnen in initiële fase de houtkap-activiteiten ontplooid worden volgens de procedures van het extensief beheer om zodoende de nodige voorbereidende maatregelen te treffen om de houtkap-activiteiten in een latere fase uit te voeren volgens de procedures van het intensief beheer.

Exploitatieplan

Voordat men een aanvang maakt met de houtkap-activiteiten op een concessie dient de concessionaris binnen (6) zes maanden na verlening een exploitatieplan in te dienen ter goedkeuring van de Algemeen Directeur van de SBB.

Het exploitatieplan heeft tot doel om een systematisch inzicht te verschaffen in de geplande exploitatieactiviteiten gedurende tenminste de geldigheidsduur van de concessie, de geplande productie, het in te zetten materieel en personeel, de exploitatiekosten en de economische haalbaarheid van de exploitatieactiviteiten. Deze plannen dragen bij tot het bewerkstelligen van duurzaam bosbeheer, omdat duidelijk en systematisch wordt weergegeven hoe de bosexploitatie planmatig zal geschieden, waarbij er rekening gehouden wordt met de economische, sociale en milieuaspecten.

(Jaar) Kapplan

De concessionaris is volgens zijn concessievoorwaarden verplicht om de kap en uitsleep te laten plaatsvinden volgens een kapplan vervaardigd volgens de voorschriften van de SBB. Het kapplan draagt in grote mate bij tot het duurzaam exploiteren van bossen daar de efficiënte bosexploitatie inherent verbonden is met een kleinere oogstschade.

Het kapplan wordt voor een periode van een jaar opgesteld (het zogenaamde jaarkapplan) op basis van een 100% inventarisatie van de commerciële boomsoorten als een integraal onderdeel van het exploitatieplan. In het jaarkapplan wordt o.a. het volgende weergegeven:

  • Locatie van de geïnventariseerde en de te exploiteren kapvakken
  • Locatie van de reeds geëxploiteerde kapvakken
  • De voor kap geselecteerde commerciële boomsoorten
  • Projectie van bestaande en geplande laad- en losplaatsen, ontsluiting- en afvoerwegen, primaire en secundaire uitsleepwegen en woonkampen
  • Terreinkenmerken

Er wordt naar gestreefd dat de concessionaris een deel van het concessieareaal met een geplande jaarproductie (jaarkapvlakte) inventariseert en aan de hand van de verkregen gegevens een jaarkapplan maakt. Voor sommige concessionarissen en exploitanten is dit echter nog een leerproces en aan deze groep wordt de mogelijkheid geboden om slechts een deel van de jaarkapvlakte met een minimaal geplande productie van 3 maanden te vermelden in een kapplan.

Procedure Goedkeuring Jaarkapplan

1. Indienen jaarkapplan met o.a.:

  • Een overzichtskaart van de geïnventariseerde en reeds geëxploiteerde kapvakken
  • Overzichtskaarten van de kapvakken (2-voud)
  • Perceelkaarten en -lijsten (2-voud)
  • Ingevulde digitale SBB-template

 

2. Na controle en goedkeuring van het jaarkapplan wordt schriftelijke toestemming gegeven om een aanvang te maken met de houtkap-activiteiten.