Geschiedenis

Het Ontstaan van de SBB

Ingesteld in

1998

De SBB werd in 1998 speciaal ingesteld om een vlotte transformatie te bevorderen van de Dienst Bosbeheer (LBB) naar de beoogde nieuwe beheers autoriteit. Dit dringend nodige proces van institutionele vernieuwing vond plaats op basis van het met medewerking van de Food and Agriculture Organization (FAO) geformuleerde project “Forest Production Control Unit” (FPCU), dat succesvol is uitgevoerd door de SBB, die daarvan zelf een uitvloeisel was.
De financiering van de activiteiten van de SBB c.q. van de uitvoering van het project FPCU, vond vanaf oktober 1997, toen daarvoor de eerste overeenkomst tussen de overheden van Suriname en Nederland werden gesloten, tot maart 2003 plaats met middelen uit de Nederlandse milieufondsen en daarna met subsidies van de Surinaamse overheid.

Het Doel

Het project had in eerste instantie tot doel om in anticipatie op de toen door de Surinaamse overheid overwogen opzet ‘te zijner tijd’, van een modern bos (en natuur) beheersinstelling ter vervanging van de LBB, snel een instrument te creëren om de controle op de nationale houtkap, die ondertussen goeddeels verloren was gegaan, te herstellen en te verbeteren.

De Planning

De SBB en NB (afdeling Natuurbeheer van LBB) zullen met de uitvoering van dit project in de Bos- en Natuurbeheerautoriteit Suriname (BOSNAS) opgaan en daarbij als afzonderlijke instellingen worden opgeheven. Hiermede wordt overigens ook voldaan aan een belangrijk vereiste die in de eerste fase van dit institutionele vernieuwingsproces (project FPCU) met de donor was overeengekomen, dat donormiddelen beschikbaar zouden worden gesteld voor de opzet en initiële operationele kosten van de nieuwe beheerinstelling.

Realisatie

Met het project BOSNAS, waarvoor reeds fondsen waren gealloceerd uit de NHAS (Nederlandse ontwikkelingsgelden, als uitvloeisel van de Non Urban Environmental Sector Study (NUES) van 2003, zal het proces, welke ingezet werd in de begin jaren 90 van de vorige eeuw, van ingrijpende institutionele vernieuwing in de Surinaamse bos en natuursector als onderdeel van de subsector ‘niet-urbaan milieu’, succesvol worden afgerond. Helaas vanwege verschillende (w.o. politieke) omstandigheden kan BOSNAS tot heden nog niet gerealiseerd worden en zijn de toen reeds gealloceerde gelden uit restfondsen van de Nederlandse Ontwikkelingshulp heden niet meer beschikbaar.